Thursday, 19 October 2017

पुरवठा विभाग


पुरवठा हा महसूल विभागातील अत्यंत महत्वपूर्ण भाग बनला आहे.पुरवठा विभागात तपासणी या भागास अनन्यसाधारण महत्व असून धान्य पुरवठा ,शासकीय गोदाम,आणि अन्य तपासण्या याबाबत पुरेसे साहित्य उपलब्ध नसलेने डॉ.संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी परभणी यांनी विस्तृत माहिती देणारा लेख लिहिला आहे. तसेच श्री.राजेंद्र शिंदे सर, तहसील कार्यालय,पारनेर यांनी तपासणी करणेसाठी आवश्यक फॉर्मचा उत्तम नमुना उपलब्ध करून दिला आहे.सदर लेखामध्ये खालील मुद्द्यांबाबत सखोल माहिती देणेत आलेली आहे

 • शिधापत्रिका –प्रकार व देण्याचे निकष ,आवश्यक कागदपत्रे
 • धान्य वितरण बाबत महत्वाच्या योजना
 • शासकीय गोदाम व तपासणीचा अधिकार
 • धान्य गोदामात ठेवण्यात येणाऱ्या नोंदवह्या व फॉर्म्स
 • सखोल गोदाम तपासणी कार्यवाही
 • दक्षता समिती
 • अन्न सुरक्षा अधिनियम -२०१३
 • विविध तपासणी नमुने –रास्त भाव दुकान ,केरोसीन ,पेट्रोल पंप इ. 

संपूर्ण लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
Monday, 17 July 2017

सुधारित महाराष्ट्र जमिन महसूल नियमपुस्तिका खंड -चार

तलाठी दप्तरातील आत्मा समजला जाणारा आणि ज्या खंडाचे वाचन प्रत्येक तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना आवश्यक आहे तो खंड म्हणजे महाराष्ट्र जमिन महसूल नियमपुस्तिका खंड चार. अशी महसूली नियमपुस्तिका सहज ,सोप्या पद्धतीने मोबाईल किंवा संगणकावर वाचन करता यावे यासाठी ही नियमपुस्तिका मा.श्री.प्रल्हाद कचरे सर ,उपायुक्त (महसूल) औरंगाबाद यांनी Ebook स्वरुपात तयार केली आहे. हे eBook वाचताना आपण मोबाईल किंवा संगणकावर हव्या त्या पेज वर,प्रकरणावर किंवा कलमावर एक क्लिक करून सहज जाऊ शकता.सदर पुस्तक मोबाईल किंवा संगणकावर प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
Sunday, 9 July 2017

महसूल विभागामार्फत मिळणाऱ्या विविध परवानग्या

महसूल विभागाकडून अनेक परवानग्या दिल्या परंतु हे परवानगी देणारे अधिकारी कोण आहेत? त्यासाठी कोणकोणती आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात ? याबाबत कोणकोणते शासन निर्णय आहेत ?  या सर्व बाबी बाबत नेहमी प्रश्न विचारले जातात त्यामुळे मा.डॉ.संजय कुंडेटकर,सर यांनी महसूल शाखानिहाय परवानगी बाबत माहिती देणारे लेख लिहिले आहेत.हे लेख वाचन करून महसूल विभागातील परवानगी बाबत असणारी सर्व शंका यांचे नक्की समाधान होईल माहिती प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.Tuesday, 13 June 2017

महसुली वसुली प्रमाणपत्र (R.R.C)

महसुल विभागात मुख्यतः शासकीय वसुलीस प्राधान्य दिले जाते.महसूल मध्ये विविध प्रकारच्या वसुल्या केल्या जातात त्यातील एक प्रकार म्हणजे "महसुली वसुली प्रमाणपत्र (Revenue Recovery Certificate )" यालाच थोडक्यात "आर.आर.सी" आपण म्हणतो परंतु याबाबत विस्तृत माहिती देणारा लेख कोठेही वाचनात आला नाही म्हणून आपले सर्वांचे मार्गदर्शक डाॅ.संजय कुंडेटकर सर यांना विनंती केली असता त्यांनी अगदी कमी कालावधीत आर.आर.सी बाबत सविस्तर माहिती देणारा लेख लिहला.हा लेख वाचून आर.आर.सी बाबत आपल्या सर्व संकल्पना स्पष्ट होतील याबबत शंका नाही.

हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

महसुली वसुली प्रमाणपत्र


Tuesday, 2 May 2017

कायदा लोकसेवा हक्काचा

 विविध प्रशिक्षणामध्ये अधिकाऱ्यांनी विचारलेले प्रश्न व अडचणी विचारात घेऊन 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५' बाबत  एक  सर्वसमावेशक पुस्तकलेखन करण्याची जबाबदारी स्वीकारून मा.श्री.प्रल्हाद कचरे सर ,उपायुक्त (महसूल) ,औरंगाबाद विभाग तथा संचालक  मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी  (मदता) ,पैठण  यांनी 'कायदा लोकसेवा हक्काचा'  हे पुस्तक लिहले आहे.हे पुस्तक 'मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी  (मदता) ,पैठण यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये प्रकाशित केले आहे.सदर पुस्तक ब्लॉग वर प्रकाशित करणेसाठी मा.कचरे सर यांनी परवानगी दिली असून pdf  स्वरुपात हे पुस्तक प्रकाशित करत आहोत.


पुस्तक प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
कायदा लोकसेवा हक्काचा

महसूल कायद्याविषयक सुलभीकरणाचे महत्वपूर्ण निर्णय

महसूल कायद्यामध्ये विविध कायद्यांचा समावेश होतो.या सर्व कायद्यांमध्ये नेहमी महत्वपूर्ण सुधारणा करणेत येतात परंतु आपलेकडे या सुधारणा एकत्रित स्वरुपात पहावयास मिळत नाही.या सर्व बाबींचा विचार करून विभागीय आयुक्त कार्यालय ,औरंगाबाद यांनी सन २०१४ ते फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत महसूल विषयक सुधारणांचा एकत्रित संच तयार करून सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे.मा.प्रल्हाद कचरे सर,उपायुक्त (महसूल ) औरंगाबाद विभाग यांनी सदर संचिका उपलब्ध करून दिली असून सरांनी त्याबाबत खालील प्रतिक्रिया दिली आहे.

"We have compiled important amendments made to Maharashtra Land Laws during last few years. As GoM is following up "Ease of Doing Business Policy" This would help in effective implementation and monitoring." 

With regards. 
*********************************************
Pralhad Kachare
Deputy Commissioner (Revenue)
Divisional Commissioner's Office,
Aurangabad Division, Delhi Gate, Aurangabad .
Tel..0240-2353562 Cell- 9422750464
Blog : www.revenueofficers.blogspot.com


सदर सुधारणा बाबत संचिका प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
          

Thursday, 8 December 2016

प्रतिबंधक कारवाई

महसूल मध्ये कामकाज करत असताना कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून अनेक कामकाज पार पाडावे लागतात  महाराष्ट्र पोलीस  प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक  मधील प्रशिक्षणार्थी यांचे साठी तयार केलेली  प्रतिबंधक कारवाई हे पुस्तक वाचन साहित्य म्हणून खूप उपयोगी आहे हे पुस्तक वाचून खालील विषयावर माहिती मिळेल.

 • प्रतिबंध कारवाईची आवश्यकता 
 • प्रतिबंधक कारवाई-कार्यकारी दंडाधिकारी अधिकार 
 • प्रकरण/ सुनावणी चौकशी पद्धत 
 • विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना 
 • चाप्टर केसचा प्रस्ताव,नोटीस व अंतरिम बंधपत्र 
 • चाप्टर केस हमीपत्र मार्गदर्शक सूचना 
 • तडीपार/हद्दपार व कायदेशीर तरतुदी 
 • हद्दपार संबंधी न्यायनिवाडे 
 • विविध कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई 
 • व इतर संबंधित कायदे 
हे सर्व पुस्तक स्वरुपात प्राप्त करणेसाठी खालील लिंकवर  क्लिक करा

प्रतिबंधक कारवाई